Alapszabály

A
Peca-tó
Sporthorgász Egyesület
ALAPSZABÁLYA
Egységes szerkezetbe foglalva
 
Elfogadta az Egyesület Közgyűlése 2023.04.16.. napján

Az Egyesület 2022. 04.24-én kelt Alapszabályát az Egyesület Közgyűlése módosította. Jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály a Közgyűlés által 2023.04.16. napján elfogadott módosításokat a szövegben dőlten és aláhúzva tartalmazza.

1.§. Az egyesület elnevezése, jogállása és képviselete:
1.1 Az Egyesület neve:
Peca-tó Sporthorgász Egyesület (továbbiakban: Egyesület)
Rövidítése: Peca-tó SHE.
1.2 Az egyesület jogállása:
Az egyesület a tagok közös, tartós, alapszabályban meghatározott céljának folyamatos megvalósítására létesített, nyilvántartott tagsággal rendelkező jogi személy. Tevékenységét a jogszabályok valamint ezen alapszabály előírásai szerint önálló jogi személyként végzi.
1.3 Az Egyesület működési területe:
2051 Biatorbágy, Tófarok-dűlői tó
Vízterülete: 3.2 ha
A Tófarok-dűlői tó használatát az Egyesület és Biatorbágy Nagyközség Önkormányzata által 2006. augusztus 10-én közösen aláírt haszonbérleti szerződés biztosítja. A haszonbérleti és halászati jog, a szerződés alapján 2023. július 20-ig az Egyesületet illeti meg.
1.4 Az Egyesület képviselete:
Az Egyesületet az egyesület elnöke, annak távollétében, mint helyettese, a Titkár képviseli. Képviseleti joguk önálló.
1.5 Az Egyesület székhelye:
2051. Biatorbágy, Peca-tó, Kertbarátok tere Hrsz.: 0148/3
1.6 Levelezési címe: a mindenkori elnökének lakcíme:
Hegyi Pál 2030 Érd, Berzsenyi Dániel u.12.
1.7 Egyesület pecsétje:
Kör alakú, közepében horog ábrával.
Felirata: Peca-tó Sporthorgász Egyesület, Alapítva: 1955-ben
1.8 Az Egyesület érdekképviselete:
Horgászegyesületek Pest Megyei Szövetsége
2310 Szigetszentmiklós, Május 1. sétány 9.
 

2.§. Az egyesület célja:

1. A horgászat sportszerűségének megőrzése, horgászati hagyományok ápolása, népszerűsítése.

2. A törvényes működés feltételeinek megteremtése.

3. A tagság érdekvédelmének biztosítása.

4. Szabadidő hasznos, kulturált eltöltésének elősegítése.

5. A horgászat és horgászsport szervezése, fejlesztése.

6. Környezettudatos életformára nevelés, ill. annak támogatása

7. Napijegyes horgásztatás

3.§. Az egyesület feladata
3.1. Az egyesület a 2. § szerint meghatározott célkitűzések értelmében:
3.1.1. Horgásztanyát üzemeltet a tagok jobb kiszolgálása érdekében biztosítja tagjainak a rendszeres egyesületi élethez szükséges feltételeket.
3.1.2 A horgászattal összefüggő szakismeretek gyarapítását, ennek keretében ismerteti a horgászattal összefüggő jogszabályokat és más rendelkezéseket.
3.1.3 Biztosítja, hogy a tagok a horgászatra vonatkozó jogszabályokat, előírásokat és az országos horgászrend szabályait betartsák.
3.1.4 Segíti a hatóságokat az orvhalászat és az orvhorgászat megelőzésében és leküzdésében, valamint a vizek tisztasága és a természet védelmében.
3.1.5 Halfogó, és a tagság kívánsága esetén egyéb sportversenyeket rendezhet.
3.1.6 Az Elnök vagy helyettese képviseli az egyesületet az önkormányzatnál.
3.1.7 Az Egyesület feladatainak eredményes ellátásához igényli a helyi Önkormányzat anyagi és erkölcsi támogatását.
3.1.8 Segítséget nyújt az önkormányzati rendezvények szervezésében, illetve megvalósításában.

3.1.9. A horgászturizmus elősegítésének érdekében, éves bérlet és napi területi jegy kibocsájtásával biztosít horgászási lehetőséget a vendéghorgászok számára.

Az egyesület sem közvetlen, sem közvetett politikai tevékenységet nem végez, szervezete pártoktól és felekezetektől független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, azoktól támogatást nem fogad el.
3.1.10. Az egyesület érdekképviselete:
Horgászegyesületek Pest Megyei Szövetsége. Amennyiben az egyesület érdeke úgy kívánja, a Szövetségből kiléphet, vagy más Horgász szövetséget választ, érdekei képviseletére.
4.§. Az egyesület tagjai
4.1 Az egyesületnek teljes jogú felnőtt tagjai, továbbá anyagi kötelezettségek szempontjából kedvezményezett helyzetben lévő, de ugyanakkor tagsági jogok tekintetében korlátozott jogú (tisztségviselőnek nem választható) ifjúsági tagjai lehetnek.
Ezen belül: A tagokat – a jogszabályban foglaltak, továbbá a jogi személyekre és az ifjúsági tagokra vonatkozó korlátozások kivételével – egyenlő jogok illetik meg és egyforma kötelezettségek terhelik.
4.2 Az egyesületnek csak az lehet tagja, aki nem áll állami horgászjegy váltásának tilalma alatt, és a horgászatot nem keresetképen űzi.
4.3 Gyermek tag csak a szülő (eltartó) írásbeli beleegyezésével vehető fel, 14 éves korig.
4.4 Az egyesületnek magyar és külföldi állampolgár is tagja lehet, taglétszáma a 220 főt nem haladhatja meg.
4.5 Az egyesületnek jogi személy és pártoló tagja is lehet. Az erre vonatkozó részletes szabályokat az egyesület és a jogi személy és pártoló tag közötti együttműködési megállapodás rögzíti, mely nem sértheti a tagok érdekeit. Tisztségviselőnek nem választható.
4.6 Az egyesület tevékenysége során nem csatlakozik egyetlen politikai párthoz, szervezethez, mozgalomhoz sem! Rendezvényein tilos bármiféle politikai tartalmú, célzatú propagandaanyag, szórólap stb. elhelyezése, terjesztése! Az egyesület sem anyagilag, sem erkölcsileg nem támogat semmiféle politikai pártot, szervezetet, mozgalmat, ezek tagjait, politikai megmozdulást, rendezvényt és ezek nyilvános és zárt programjain nem vesz részt!
5 §. A tagok jogai
5.1 Az egyesület útján állami horgászjegyet és szövetségi betétlapot igényelhetnek.
5.2 Horgászjegy birtokában területi, illetve napijegyet válthatnak.
5.3 A felnőtt tagokat a közgyűlésen személyes tanácskozási-, indítványozási – és
szavazati jog illeti meg, és jogosultak a közgyűlés rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni.
5.4 Amennyiben kizáró feltétel nincs, az egyesület bármelyik tisztségét betölteni, ha közügyektől nincs eltiltva és magyar állampolgár, továbbá ha nem esik a Ptk. 3:22. §-ban írt kizáró okok hatálya alá.
 
5.5 Ifjúsági tagok szavazati és választói joggal rendelkeznek, tisztségviselőknek nem választhatók, jogosultak a közgyűlés rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni.
 
5.6 A tagok jogosultak az egyesület rendezvényein részt venni, az egyesület létesítményeit használni, és ha kizáró ok nincs, az egyesület kezelésében lévő vízterületen horgászni.
5.7 A tagok minimum 30% -a írásban kezdeményezheti a Közgyűlés rendkívüli összehívását
 
6.§. A tagok kötelességei:
6.1 A horgászattal kapcsolatos törvényeket és rendeleteket az egyes vízterületekre vonatkozó korlátozásokat és az egyesület által hozott határozatokat betartani, illetve betartatni.
6.2 Az egyesület által meghatározott tag- és egyéb díjakat a minden évben kiküldött „Tájékoztató” szerint befizetni, és az ott közölt határidőig tagsági viszonyát rendezni.
6.3 Az egyesület közgyűlésén megjelenni, valamint a Közgyűlés által meghatározott közösségi munkában részt venni.
6.4 Az egyesületi vagyont megvédeni.
6.5 Az egyesületnek okozott kárt a Ptk.”kártérítésre” vonatkozó szabályai szerint megtéríteni.

 

6.6. Az egyesület tagja nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület tevékenységét.

 

6.7. A stégek használata és tulajdonosváltozásának szabályozása:

 

1. Stégtulajdonos csak és kizárólag egyesületi tag lehet.

2. Az eladó köteles eladási szándékát az elnökség felé írásban jelezni, majd az adásvételi szerződés másolatát az elnökségnek leadni.

3. A stég adásvétele: fél stég eladása esetén az eladó köteles addigi társával az eladási szándékát közölni, aki az esetleges vevőt nem köteles elfogadni, viszont az eladót segítenie kell a megfelelő vevő kiválasztásában.

4. A stégtulajdonos adhat visszavonásig tartó engedélyt maximum kettő fő részére, a stégtársa beleegyezésével.

5. A stég tulajdonosa adhat alkalmi engedélyt is napijegyes vendége számára, de stégtársának köteles az időpontot előre jelezni.

6. Az elnökség valamely tagja által kiadott tiszteletjegy egyben a saját stégje használatára is feljogosítja a vendéget.

7. A vendéghorgásszal egyidejűleg a vendéglátónak nem szükséges ott tartózkodnia.

8. A stégek használatához a megfelelő egységes engedélyeket az elnökség elkészíti. A kedvezményezett az engedélyt minden esetben a horgászat megkezdése előtt köteles a halőrnek bemutatni.

9. A stéget a tulajdonosok kötelesek folyamatosan karbantartani, sérülése esetén a legrövidebb határidőn belül megjavítani.

10. Ha a stégtulajdonos a harmadik felszólítás után sem hajlandó a stégét balesetmentes állapotba hozni, úgy az egyesület záros határidőn belül a tulajdonos ellen szankciókat alkalmazhat.

 
7. §. Belépés
Belépési szándékot az egyesület által rendelkezésre bocsátott „Belépési nyilatkozat” pontos kitöltésével és aláírásával kell a belépőnek kinyilvánítani.
 
A felvételről az elnökség dönt. Az új felnőtt tagoknak a közgyűlés által meghatározott egyszeri, ún. „első halasítás” díjat is kell fizetnie. Az ifjúsági tagoknak a felnőttkor elérésének évében meghatározott első halasítás díjának 50% -t kell megfizetnie. A legalább 2 éven át ifjúsági egyesületi tagunknak a felnőtt kor elérésének évében az úgynevezett „elő halasítás” díjat nem kell megfizetnie.
8. §. Tagsági és egyéb díjak
8.1 Tagsági díj fizetése minden egyesületi tag részére kötelező.  A tagdíj mértéke 10.000,- Ft/év.

Egyéb díjak:

Környezetvédelmi hozzájárulás 2024. évtől:                 10.000 Ft/év

Önkéntes közösségi munka megváltása 2024. évtől:   15.000 Ft/év

Éves területi horgász jegy 2024. évtől:     40.000 Ft/év

Első halasítás díja (7.§):                        120.000 Ft

8.2 A Közgyűlés által meghatározott önkéntes közösségi munka pénzben való megváltása mindazoknak kötelező, akik a meghatározott munkában nem vesznek részt. Indokolt esetben az elnökség felmentést adhat.

A 70 évet betöltött tagok, az elnökség tagjai, valamint a tisztségviselők az önkéntes közösségi munka végzése alól felmentést kapnak.

8.3 A tagság – a befizetés időpontjától –december. 31-ig tart. A tagsági és egyéb díjak meg nem fizetése esetén a tagság szünetel.
9. §. Tagság megszűnése
9.1.A tagság megszűnik:
1. kilépés,
2. a tagsági jogviszony egyesület általi felmondása
3. kizárás
4. elhalálozás
következtében.
9.2. Kilépés: a tag tagsági jogviszonyát az egyesület képviselőjéhez intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti.
9.3. Ha az alapszabály a tagságot feltételekhez köti (pl. tagdíj fizetés, közmunkában való részvétel teljesítése, stb.), és a tag nem felel meg ezeknek a feltételeknek, az egyesület a tagsági jogviszonyt harmincnapos határidővel írásban felmondhatja. A felmondásról az egyesület közgyűlése dönt.

9.4. A tagnak jogszabályt, az egyesület alapszabályát vagy közgyűlési határozatát súlyosan vagy ismételten sértő magatartása esetén a közgyűlés – bármely egyesületi tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére – a taggal szemben kizárási eljárást folytathat le.

A kizárás tisztességes eljárást biztosító szabályai:

– a tagot a kizárását tárgyaló közgyűlési meghívóban kell értesíti ügye tárgyalásának helyéről és idejéről; a tagot külön figyelmeztetni kell, hogy a tárgyalástól való távolmaradása a kiázásról szóló határozat meghozatalát nem akadályozza;

– a kizárásról a személyesen megjelent tag meghallgatását, vagy – amennyiben ilyet előterjeszt -, írásbeli védekezésének ismertetését követően hozható döntés;

– a tárgyalásról jegyzőkönyvet kell felvenni, melyet a kizárás tárgyában született döntéssel együtt meg kell küldeni az érintett tag részére;

– a kizárás tárgyában a közgyűlés egyszerű többséggel (jelenlévő tagok 50%-a + 1 fő) hozott határozattal dönt.

A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat. A kizáró határozatot a taggal közölni kell.

9.4. Megszűnik a tagság elhalálozás esetén is, de a már befizetett díjak vissza nem követelhetők.
10.§. Az egyesület szervei
1. Közgyűlés
2.  Elnökség
3. Felügyelő bizottság
4. Fegyelmi bizottság

5. Egyes feladatok ellátásával megbízott tisztségviselők:

– Tó- és tanyagazda

– Ifjúsági-, verseny és környezetvédelmi felelős

Az egyesület ügyintéző- és képviseleti szervezeteit, illetve az egyes feladatok ellátásával megbízott tisztségviselőit a közgyűlés választja.
A megválasztott tisztségviselők mandátuma 5 éves időtartamra szól.
Az egyesület szervezetei akkor határozatképesek, ha az ülésen tagjaiknak több mint a fele jelen van.
Ha az ülést határozatképtelenség miatt el kell halasztani, akkor az eredeti napirendi pontokban másodszorra összehívott ülést kell tartani.
A szavazás minden kérdésben nyílt. Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt.
A választott tisztségviselőnek jelölés feltételei:
• Egyesületi tagság
• Büntetlen elő élet és magyar állampolgár
• Nagykorúság

• vezető tisztségviselők és felügyelőbizottsági tagok esetén a Ptk. 3:22. §-ban meghatározott kizáró okok hiánya

A választás előkészítését, a választást megelőző évben a közgyűlés által meghatározott számú – de legalább 3 tagú – Jelölő Bizottság szervezi meg.
A bizottságot a Közgyűlésnek kell megválasztania a tagok közül, akikre javaslatot bármely tag tehet.
Tisztségviselőt ugyanarra a posztra többször is lehet választani.
Az egyesület elnöke, titkára, gazdasági felelőse és a felügyelő bizottsági tagok nem lehetnek egymás közvetlen hozzátartozói.
10.1 Közgyűlés
10.1.1 Az Egyesület döntéshozó szerve a Közgyűlés, mely az egyesület ügyeinek legfőbb irányító és intézkedő szerve.
10.1.2 A Közgyűlés tisztségviselői:

A Közgyűlés levezető elnöke az Egyesület Elnöke,  távolléte esetén a Közgyűlés által megválasztott egyesületi tag. Jegyzőkönyv vezetője az egyesület titkára, akadályoztatása esetén az elnök által felkért, és a Közgyűlés által jóváhagyott egyesületi tag. Jegyzőkönyv hitelesítésre a közgyűlésen megjelent tagok közül a közgyűlés két főt választ, továbbá két fő szavazatszámlálót is meg kell választani.

A közgyűlés választandó tisztségviselőire vonatkozó személyi javaslatot a tagok közül bárki tehet. A tisztségviselőnek javasolt személyek megválasztásáról jelöltenként, nyílt szavazással kell határozni. A tisztségre azt kell megválasztottnak tekinteni, aki a jelöltek közül a legtöbb szavazatot kapta, amennyiben két főt kell az adott tisztségre választani, az első két legtöbb szavazatot elért jelöltet kell megválasztottnak tekinteni. A jelölt a személyére vonatkozó szavazásnál nem szavazhat. Szavazategyenlőség esetén az idősebb jelöltet kell megválasztottnak tekinteni.

10.1.3 A közgyűlésre az egyesület valamennyi tagját bejelentett elektronikus levelezési címükre, ilyen hiányában lakcímükre megküldött meghívóval meg kell hívni.
10.1.4 A közgyűlést évente egyszer össze kell hívni. Határozatképes, ha azon a tagok 50%-a + 1 fő részt vesz.
10.1.5 Határozatképtelenség esetén, az eredeti napirend megtartásával, 30 perc elteltével másodszorra összehívott közgyűlés, tekintet nélkül a megjelentek számára, határozatképes lesz. A megismételt közgyűlés tényét, időpontját és azt, hogy az a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes a meghívóba közölni kell.
10.1.6 A szavazás nyílt, a határozathozatal törvény eltérő rendelkezése hiányában egyszerű szótöbbséggel, vagy szavazattöbbséggel történik, de a közgyűlés titkos szavazás mellett is dönthet. Az egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
10.1.7 Rendkívüli közgyűlést kell összehívni ha:
Bíróság elrendeli.
A tagság legalább 30%-a céljának és okának megjelölésével írásban kéri.
A felügyelő bizottság indítványozza.
Az Elnök döntése alapján, halaszthatatlan ok miatt.

az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;

az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy

az egyesület céljainak elérése veszélybe került.

 

A rendkívüli közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni.

10.1.8 A közgyűlést az Egyesület Elnöke hívja össze, a napirend megjelölésével. A napirendet is tartalmazó meghívót 8 nappal a kitűzött időpont előtt ki kell küldeni a tagoknak, és a meghívottaknak.

A meghívó tartalmazza az egyesület nevét és székhelyét, a közgyűlés helyszínét és időpontját, továbbá annak napirendjét, olyan részletességgel, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.

A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 3 napon belül a tagok és az egyesület szervei az elnöktől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az elnök jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről az elnök nem dönt vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.

10.1.9 A közgyűlés:
Elfogadja, módosíthatja az egyesületi Alapszabályt, az SZMSZ-t és a fegyelmi szabályzatot.
Kimondja az egyesület más egyesülettel való egyesülését, az egyesület szétválását, vagy megszűnését,
3 főből álló elnökséget  választ, dönt visszahívásukról és díjazásukról
– megválasztja a felügyelőbizottság tagjait, dönt visszahívásukról és díjazásukról
Megválasztja 3 tagú fegyelmi bizottságot, és annak elnökét, dönt visszahívásukról és díjazásukról

– Megválasztja az egyes feladatok ellátásával megbízott tisztségviselőket, dönt visszahívásukról és díjazásukról

Megállapítja az egyesület érdekében elvégzendő önkéntes közösségi munka esetleges megváltásának összegét,
Megtárgyalja az elnökség éves beszámolóját, meghatározza munkájuk további irányát, elfogadja az éves költségvetést.
Beszámoltatja a Felügyelő Bizottságot munkájáról

– az éves költségvetést elfogadja

– az éves beszámolót – ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentését – elfogadja

– a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogokat gyakorolja, ha a vezető tisztségviselő az egyesülettel munkaviszonyban áll

– jóváhagyja az olyan szerződés megkötését, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt

– döntést hoz a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről

– megválasztja a könyvvizsgálót, dönt visszahívásáról és díjazásáról

– kijelöli a végelszámolót.

A tagi éves befizetéseket saját hatáskörben módosíthatja, bírósági átvezetés nélkül.

10.1.9.1 Tisztségviselők:
Az egyesület tisztségviselőit a közgyűlés 5 éves időtartamra választja meg.
Tisztségviselők:
Az egyesület elnöke
az egyesület titkára
a gazdasági felelős
a tó és tanyagazda
az ifjúsági-, verseny és környezetvédelmi felelős
a felügyelő bizottság elnöke
a fegyelmi bizottság elnöke
10.9.1.2 A tisztségviselők visszahívásának okai:
kilépés
ha önhibáján kívül alkalmatlanná válik feladatai ellátására,
a tisztségviselői megbízásból származó kötelezettségeinek, feladatainak
nem tesz eleget, vagy az egyesület érdekeit sértő, veszélyeztető magatartást
tanúsít.
bűncselekményt követ el,

– vele szemben kizáró vagy összeférhetetlenségi ok merül fel

indokolt esetben az elnökség a közgyűlésig a tisztségviselőt felfüggesztheti.
10.2 Elnökség
10.2.1 Az elnökség az egyesület ügyvezető szerve, mely három tagból áll, tagjai – az Elnök, a Titkár és a Gazdasági felelős – az egyesület vezető tisztségviselői.

Az elnökség tagjai kötelesek a közgyűlésen részt venni, a közgyűlésen az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre válaszolni, az egyesület tevékenységéről és gazdasági helyzetéről beszámolni.

Feladata: A közgyűlés határozatait végrehajtja, illetve végrehajtatja. A két közgyűlés közötti időszakban a hatáskörébe utalt ügyekben intézkedik. Működéséről a közgyűlésnek beszámol. Az elnökség hatáskörébe tartozik mindazon feladatok ellátása, melyet a Ptk. vagy a közgyűlés az ügyintéző szerv hatáskörébe utal.

10.2.2 Szervezeti és működési szabályzatot készít, melyet a közgyűlés elé terjeszt megvitatásra és elfogadásra.
10.2.3 Elkészíti az egyesület horgászrendjét, beterjeszti a közgyűlésnek jóváhagyásra.
10.2.4 Évente 4 alkalommal ülésezik, indokolt esetben többször is. Amennyiben a Felügyelő Bizottság szükségesnek tartja, rendkívüli ülést kell tartania. Üléseire a Felügyelő Bizottság elnökét minden esetben meg kell hívni, aki ezen üléseken csak tanácskozási joggal vesz részt, döntési és szavazati jog nem illeti meg.
10.2.5 Gazdálkodik a közgyűlés által megállapított költségvetési keretek között, és ha szükséges a rovatok közötti átcsoportosítás, akkor arra határozatot hoz. Az átcsoportosítás mértéke az éves költségvetés 15% át nem haladhatja meg.
10.2.6 Meghatározza a házipénztárban tartható készpénz összegét a törvényi előírások szerint.
10.2.7 Kitűzi a közgyűlés időpontját, összeállítja és előkészíti annak tárgysorozatát.
10.2.8 Az Elnökség ülései nyíltak, azon az egyesület bármely tagja tanácskozási joggal részt vehet, de döntési- és szavazati jog nem illeti meg. Az elnök egyes napirendi pont tárgyalásánál zárt ülést is elrendelhet. Az ülések határozatképesek, ha azon legalább 2 elnökségi tag részt vesz. Az Elnökség üléseit a munkatervében meghatározottak szerint köteles megtartani, de ha a tagjai közül javasolják, rendkívüli ülést kell tartani. Az üléseire a Felügyelő Bizottság elnökét minden esetben meg kell hívni. Az elnökség üléseiről jegyzőkönyv készül.
10.2.9 Gondoskodik a tagnyilvántartásról.
 
10.2.10. Az Egyesület Elnökségének tagjaival szemben, első fokon az Egyesület Fegyelmi Bizottsága, másod fokon az egyesület közgyűlése jár el
10.3. Az Elnök
A közgyűlés 5 éves időtartamra titkos szavazással választja, képviseleti joga önálló.
Az egyesületet hatóságok előtt és harmadik személlyel szemben képviseli.
Őrködik az egyesületi alapszabály betartása felett.
Irányítja az Elnökség munkáját, összehívja az elnökségi üléseket.
Költségvetés keretein belül a kiadásokat utalványozza.
Az egyesület hivatalos leveleit, okiratait, kötelezettséget, vállaló iratait aláírja.
Az egyesület pénz- és vagyonkezeléséért a Gazdasági Felelőssel és a Felügyelő Bizottság elnökével egyetemlegesen felelős.
Gondoskodik a közgyűlési határozatok megvalósításáról, betartásáról.
A tulajdonostól átruházott halászati jog gyakorlása, haltelepítés vezetése.
Munkaviszonyban álló személyek felett munkáltatói jogkört gyakorol, elkészíti munkaköri leírásukat

-Az elnök köteles vizsgálatot elrendelni azzal a taggal szemben, aki az egyesület rosszhírét kelti, vagy az egyesületbármely tagjáról rosszindulatú, igaztatalan hamisnak vélt állításokat terjeszt, de azt tényszerűen bizonyítani nem tudja.

10.4. A Titkár
Képviseleti joga önálló, az elnök teljes jogú törvényes helyettese, a közgyűlés 5 éves időtartamra titkos szavazással választja.
Az Elnök akadályoztatása esetén feladatait teljes egészében átveszi.
A különböző ülések jegyzőkönyveinek vezetője, a hozott határozatokról nyilvántartást vezet, szükség szerint gondoskodik végrehajtásukról.
Naprakészen vezeti az egyesület tagnyilvántartását.
A közgyűlés és az elnökség elé kerülő ügyeket előkészíti és ott a más hatáskörbe tartozó ügyek előadója.
Az egyesület írásbeli teendőit végzi, irattárát kezeli.
A „Fogási eredménynapló”-kat a tagoktól beszedi, feldolgozza, és az összesített adatokat az illetékeseknek határidőre megküldi.
Az elnök által kitűzött időpontra az ülések meghívóit elkészíti, és a meghívottaknak az ülést megelőző  8 nappal előbb postai vagy elektronikus úton megküldi.
10.5. Gazdasági felelős:
A közgyűlés 5 éves időtartamra titkosan választja.
Intézi az egyesület gazdasági ügyeit a pénz és vagyonkezelésről okmányokat, számadást vezet.
Elkészíti a zárszámadást és a vagyonmérleget, előkészíti a költségvetést és azt az elnökség, illetve a közgyűlés elé terjeszti.
Gondoskodik az állami és területi jegyek igényléséről, azok kiadásáról és határidőre történő elszámolásáról (a jegyek kiadásához társadalmi aktíva munkáját is igényelheti).
Az elnökséggel egyetértésben elkészíti az éves tagságérvényesítésre vonatkozó „Értesítés”-t, és azt a tagok részére legkésőbb előző év december 30-ig eljuttatja.
Kifizetést csak a költségvetés keretein belül intézhet az Elnök, vagy az Titkár ellenjegyzésével.
Minden hónap 10. napjáig köteles a könyvelőnek átadni az előző hónap számláit.
Minden hónap5. napjáig elszámolást készít a házipénztár előző havi pénzmozgásáról.
Az egyesület pénz és vagyonkezeléséért az Elnökkel és a Felügyelő Bizottság elnökével egyetemlegesen felelős.
10.6. Tó és tanyagazda
10.6.1.A közgyűlés 5 évre titkosan választja. Végzi az elnök által meghatározott feladatokat.
10.6.2. Részt vesz a haltelepítéseken.
10.6.3.Az ifjúsági, verseny és környezetvédelmi felelőssel közösen gondoskodik a tó környezetvédelmi biztonságáról.
10.6.4.Felügyeli a fő állású és a társadalmi halőrök munkáját, szervezi a közmunkát, névsort vezet a közmunkában résztvevőkről. Gondoskodik a horgásztanya és a tó kőrnyékének karbantartásáról.
10.7 Ifjúsági, verseny és környezetvédelmi felelős
10.7.1 A közgyűlés 5 éves időtartamra titkosan választja. Végzi az elnök által meghatározott feladatokat.
10.7.2.Szervezi az egyesület rendezvényeit, versenyek lebonyolítását.
10.7.3.A tó és tanyagazdával közösen szervezi az egyesület környezetvédelmi feladatait, munkáit.
10.8 Felügyelő Bizottság
10.8.1A Felügyelő Bizottság elnökét és tagjait a közgyűlés 5 éves időtartamra, titkosan választja.
A bizottság 3 főből áll.
A bizottság határozatképes, ha a bizottsági ülésen 3 fő részt vesz.
Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
Üléseit évente 4 alkalommal köteles megtartani.
10.8.2 A bizottság tagjai egyidejűleg az egyesületben más tisztséget nem tölthetnek be.
10.8.3.A bizottság köteles ellenőrizni az alapszabály megtartását, az egyesület pénz- és vagyonkezelését, a közgyűlési határozatok végrehajtását.
10.8.4 A bizottság jogosult az egyesület működésével kapcsolatos bármilyen ügyet megvizsgálni, és ha az sérti az egyesület alapszabályát, vagy az egyesület érdekeit, köteles írásban az egyesület elnökét tájékoztatni. Az írásbeli tájékoztatás eredménytelensége esetén rendkívüli közgyűlés összehívását kezdeményezheti 30 napon belül.
10.8.5. A bizottság munkaterv alapján dolgozik. Ellenőrzéseit köteles jegyzőkönyvben rögzíteni, és erről a közgyűlésnek beszámolni.
10.8.6. A bizottság elnöke tanácskozási joggal részt vehet  az elnökség ülésein, szavazati jog nem illeti meg. A bizottság elnökének akadályoztatása esetén a bizottság egy tagja köteles részt venni az elnökség ülésein.
10.8.7.A Felügyelő Bizottság elnöke az egyesület elnökével és gazdasági felelősével egyetemlegesen felelős az egyesület pénz- és vagyonkezeléséért.
10.8.8. Munkája során a fegyelmi szabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el, ellenőrzéseiről, vizsgálatairól jegyzőkönyvet köteles készíteni
10.8.9.. A bizottság elnöke tanácskozási joggal részt vehet az elnökség ülésein, szavazati jog nem illeti meg.
10.8.10. A Felügyelő Bizottság tagjaival szemben első fokon az Egyesület Fegyelmi Bizottsága másod fokon az egyesület közgyűlése jár el.
10.9. Fegyelmi Bizottság
A fegyelmi bizottság elnökét és tagjait a közgyűlés 5 évre titkosan választja. Egyidejűleg más bizottság vagy egyesületi szerv tagjai nem lehetnek.
Munkájáról a közgyűlésnek tartozik beszámolni.
A bizottságnak 3 tagja van.

10.9.1.A bizottság első fokon eljár az egyesület tagjainak fegyelmi ügyeiben.
 
10.9.2.Fegyelmi eljárást a közgyűlés, az elnökség és az egyesület elnöke rendelhet el.
10.9.3. A tisztséget nem viselő tagokkal szemben első fokon az Egyesület Fegyelmi Bizottsága, másodfokon az Egyesület Elnöke jár el.
10.9.4.Az Egyesület Fegyelmi Bizottságának tagjaival szemben első fokon az Egyesület Elnöksége, másod fokon az egyesület közgyűlése az illetékes.
11. §. Utalványozási jogkör
11.1 Utalványozásra jogosult személyek:
a mindenkori elnök és  az elnökség tagjai közül kijelölt személy, személyek.
12.§. Az egyesület jogi személyisége és vagyona
12.1 Az egyesület jogi személy.
12.2 Az egyesület vagyonát, ingóságok, készpénz, értékpapírok és követelések alkotják.
12.3 Az egyesület bevételei tagdíjakból, belépési- és egyéb díjakból, kamatból, értékpapír hozadékából, az egyesület alapszabályszerű tevékenységéből eredő más bevételekből, valamint támogatásból és egyéb adományokból állnak. Ezen díjak mértékét a közgyűlés határozza meg és az elfogadott költségvetés szerint használhatók fel.
12.4 Az egyesület tartozásáért csak egyesületi kezelésű vagyonnal felel.
12.5 Az egyesület a civil szervezetekre irányadó jogszabályok szerint gazdálkodik.
12.6 Az egyesület vagyonának felosztásáról megszűnés esetén a közgyűlés határoz.
13 §. Az egyesület felügyelete
13.1 Az egyesület felügyeletét az illetékes Ügyészség látja el.
13.2 Az egyesület jogszabályi feltételhez kötött, vagy abban szabályozott tevékenysége felett a felügyeletet a tevékenységi körnek megfelelő állami szerv gyakorolja a hatósági ellenőrzés általános szabályai szerint.
14 §. Záró rendelkezések
14.1 Jogelődeink hagyományait követve, Közgyűlésünk az Alapszabályt egységes szerkezetbe foglalva a fentiek szerint fogadja el.
14.2 Ezen Alapszabály, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva, akkor lép hatályba, ha az illetékes szervek jóváhagyásukat megtették.
14.3 Az 1. és 2-s bekezdésben foglaltak megtörténtével egyidejűleg hatályát veszti az Egyesület korábbi Alapszabálya, valamint minden olyan rendelkezés, amely a jelen alapszabálytól eltérő vagy azzal ellentétes.

Biatorbágy, 2023.04.16.