PECA-TÓ SHE Horgászrend

A dokumentum letölthető ITT

PECA-TÓ SPORTORGÁSZ EGYESÜLET

HORGÁSZRENDJE

Ezen Horgászrend kiegészítése az Országos Horgászrendnek
Érvényes: 2021.január 1-től a 2022 .január 31-ig terjedő horgászévre

A horgászat, mint sport, a szabadidő kulturált eltöltését szolgálja. Ennek érdekében ügyelni kell a társadalmi
együttélés szabályainak betartására és betartatására.
Minden horgász kötelessége a környezet és a víz tisztaságának védelme. Horgászatot megkezdeni csak tiszta
horgászhelyen szabad, távozáskor tisztán kell hátra hagyni.
Az egyesület területén a MOHOSZ Országos Horgászrendjéhez igazított Egyesületi Horgászrend előírásai
szerint szabad horgászni.
A fogási napló leadása a MOHOSZ rendtartás figyelembevételével történik.
Az egyesületünk bérelt területe 3.2, ha vízterületű horgásztó.
1.) Az egyesület vízterületén horgászni jogosultak:
az egyesület felnőtt, ifi és gyermek tagjai, akik tagdíjfizetési kötelezettségüknek eleget tettek és
területi jeggyel rendelkeznek.
az elnökség által meghatározott időszakban napijegyet váltó felnőtt, ifjúsági és gyermek
vendéghorgászok.
az elnökség által adott tiszteletjeggyel rendelkezők.
Horgászni a Benta patak partoldalán, érkezési sorrendben lehet. A partoldalon előre foglalt hely
nincs. A stéges oldalon horgászni csak a kiépített állásokról, egyesületi tagoknak lehet.
A stégek közötti partszakaszokról TILOS a horgászat!
2.) Egyesületi tagoknak és a pártoló tagoknak horgászat a hirdetőtáblán kifüggesztett időpontban
kezdődik és fejeződik be. .A horgászat megkezdése előtt a tanyán elhelyezett naplóba be kell írni
az érkezés időpontját és az elfoglalni kívánt stég számát, távozáskor a fogási eredményt. A
horgász a kifogott nemes halat azonnal, az egyéb halat távozáskor köteles beírni a fogási naplóba
A horgászterületre minden horgász köteles hosszúságmérőt és íróeszközt magával vinni.
3.) Vendéghorgászoknak nappali horgászatra minden nap reggel 6 órától 18 óráig, éjszakai
horgászatra minden pénteken, szombaton, illetve az ünnepnapokat meg előző napon 19 órától
másnap reggel 6 óráig van lehetőség. Hétvégén a 24 órára váltott napijeggyel a váltás időpontját
követő 24. óra végéig lehet horgászni. A horgász a kifogott nemes halat azonnal, az egyéb halat
távozáskor köteles beírni a fogási naplóba A horgászterületre minden horgász köteles
hosszúságmérőt és íróeszközt magával vinni.
4.) Az egyesület vízterületén horgászni az alábbiak szerint lehet:
Felnőtteknek 2 bottal készségenként maximum 2 db horoggal.

Peca-tó SHE

2

Ifjúsági horgásznak 1 bottal, készségenként maximum 2 db horoggal lehet, beleértve a keszegezőt is.
Gyerek horgász 1 bottal 0.16 vagy vékonyabb zsinórral, 1 db 12-20 horoggal horgászhat.
Gyermekhorgász kizárólag szülő vagy felnőtt kísérő felügyelete mellett tartózkodhat a vízterületen!
Fenekező horgászat esetén etetőanyagok (ide értve a bojlikat is) beszórása, csúzlival történő
belövése, kézzel való vízbejuttatása TILOS . Fenekező horgászathoz az etetőanyag csak és kizárólag
az etetőkosárba belegyúrva használható, alkalmanként maximum. 1 kg. Úszóval való horgászat esetén
engedélyezett az etető csúzli használata, illetve az etető gombócok kézzel való rádobása a bedobott
úszóra, alkalmanként maximum 1 kg
A tóban pergetni (villantózni) a megengedett előírások betartásával lehet.
A pergetési tilalom február 01-április 30-ig tart.!
A tilalom időszakában csak 15 centiméternél nagyobb csalihal használható csaliként!
Telepítés után hét napig pergetni TILOS!
Rablóhalra történő horgászathoz merítőhálóval ( 1×1 m ) csalihalat fogni a patakból és a tóból lehet.

A tó kíméleti területén (a drótkötél mögött) horgászni TILOS!
5.) Kifogható nemes halak (ponty, amur, süllő, csuka, harcsa) mennyisége:
Tag felnőtt horgász esetében: napi: 2 db
heti: 6 db
évi : 25 db
Tag ifjúsági horgász esetében: napi: 1 db
heti: 3 db
évi: 13 db
Területi engedéllyel rendelkező gyermekhorgász esetében:
évi: 2 db

Tag felnőtt horgász egyéb halból napi 3, évi 30 kilógrammot, ifjúsági és gyermek horgász napi 2 évi
30 kilógrammot foghat.
Vendéghorgászok napi 2 db nemeshalat és 3 kg. egyéb halat foghatnak..
Tavunkon a 5-kg nagyobb ponty védett, mérés és fényképezés után haladéktalan vissza kell helyezni
a tó vizébe!
A kifogható halak méretkorlátozása: ponty 30cm max. 5 kilógram

amur 40cm
süllő 40cm
csuka 40cm
harcsa 60cm

A meghatározott és ki fogott hal mennyisége után nemes halra horgászni, és szelektáló horgászatot
folytatni TILOS!

Peca-tó SHE

3

SPORTJEGYET VÁLTÓ VENDÉGHORGÁSZOKNAK, A KI FOGOTT HALATT HALADÉKTALANUL
ÉS KÍMÉLETESEN VISSZA KELL HELYEZNI A TÓBA!
6.) Rekordlistás méretű hal kifogását minden horgász (vendéghorgász is) köteles a tanyagazdának vagy a
halőrnek bejelenteni, bemutatni. Mérés és fényképezés után haladéktalanul a tóba visszaengedni és
fogásról igazoló lapot kiállítani.
A kiállított lapot a vezetőség továbbítja a rekordlistás halak nyilvántartójához.
7.) Ha a horgász a naponta vagy hetente kifogható nemes hal mennyiséget teljesítette, azt követően csak
keszegre, kárászra, vagy egyéb apróhalra horgászhat az alábbiak szerint:
Egy könnyű úszós készséggel 0. 16 vagy vékonyabb zsinórral, 12-20 horoggal.
Ez egyaránt vonatkozik mind az egyesületi, mind a vendég horgászokra.
8.) Ha az egyesületi tag az éves kifogható nemes hal mennyiséget teljesíti, csak úgy horgászhat tovább, ha
kiváltja a második területi jegyét vagy napijegyet vált.
A második területi jeggyel kifogható nemes hal mennyisége:
Felnőtt: 15 db
Ifjúsági: 7 db

9.) A vendéghorgász a kifogott hal súlyát, fajtáját köteles a napijegy hátoldalára tűzött „kisfogásira ” is
rávezetni és azt halőrnek távozáskór bemutatni és a napijegyet leadni.
10.)A stégtulajdonosok kettő fő egyesületi tagnak engedélyt adhatnak a stégükről való horgászatra.
Vendéghorgászok a stégeken nem horgászhatnak, kivéve a stégtulajdonos által meghívott vendég.
11.)A stégtulajdonosok kötelesek a stégek karbantartására, télen a nád, nyáron a fű levágására, valamint a
stég mögötti partszakasz tisztántartására.
12.)Az egyesület vízterületén fajlagos ponty és harcsatilalom nincs!
13.) A faj szerinti tilalmak a Fogási napló vonatkozó előírásai szerint értendők.
14.)A különböző helyeken kitett tiltó és utasító táblák előírásait minden horgász köteles betartani.
15.)Ha a horgász horgászhelyéről ideiglenesen eltávozik, köteles a horgászkészségét a vízből kivenni.
16.)A horgászat jogszerűségét ellenőrző halőrnek, társadalmi ellenőrnek a horgász köteles iratait,
horgászkészségét, és a kifogott zsákmányt felszólításra bemutatni.
17.)A ki fogott halat a vízterületen legfeljebb 24-órát szabad tárolni.
18.)Gépkocsival parkolni csak az arra kijelölt helyen szabad!
19.)Ha horgászat közben a horgászrend betartásának megsértését tapasztalja, köteles jelenteni a halőrnek
illetve a Elnökség egy tagjának.
20.)Amennyiben az egyesület vízterületén a horgászni jogosult személy a MOHOSZ és az egyesület
horgászrendjét megsérti, fegyelmi vétséget követ el, vele szemben az egyesület fegyelmi eljárást
kezdeményez.
I. Általános szabályozási előírások
1. A horgász a horgászat megkezdése előtt köteles megismerni és a horgászat során betartani a
halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (Hhvtv.) és a végrehajtására kiadott

Peca-tó SHE

4

133/2013. (XII.29.) VM rendelet (Vhr.) rendelkezéseit, valamint az Országos Horgászrend és a helyi
horgászrend szabályait.
2. A helyi horgászrend (HHR) a halgazdálkodási hasznosító egy vagy több halgazdálkodási vízterületére és
azon (azokon) valamennyi területi jegytípusára általánosan és speciálisan érvényes szabályok gyűjteménye,
amely jogszabállyal, az OHR rendelkezéseivel és halgazdálkodási hatósági határozattal nem lehet ellentétes.
Az aktuális évi helyi horgászrend kiadásának határideje a területi jegyek forgalmazásának kezdete, hatálya
az aktuális évi OHR hatályával megegyező.
3. A horgászat gyakorlásának alapvető feltételei közé tartozik az érvényes horgászokmányok megléte és azok
a horgászhelyen történő mindenkori biztosítása.
4. A horgászokmányok közül a helyi horgászrend hatálya alá tartozó területi jegy vásárlásával a horgász
polgárjogi szerződést is köt a jegy kiadójával, s ennek keretében hozzájárul adatai hatályos jogszabályoknak
megfelelő, célhoz kötött kezeléséhez.
5. A területi jegyhez kiegészítő jegy kizárólag az adott területi jeggyel el nem érhető, előre meghatározott
többletszolgáltatások, vagy többlet horgászati lehetőségek biztosítására adható ki.
6. A területi jegy kiadójának előírása esetén a horgász köteles a területi jegy elidegeníthetetlen mellékleteként
a helyi horgászrendet, vagy annak kivonatát magánál tartani, illetve online vásárlás esetén a területi jegyet
és a horgászrendet kinyomtatás nélkül egy arra alkalmas készülék (pl. tablet, okostelefon) képernyőjén a
horgászat időtartama alatt ellenőrzésre bemutatni.
7. A horgász a horgászat kezdete előtt jogosult területi jegyen szereplő vízterület, vízterületek aktuális
horgászati információinak megismerésére is. Az információszolgáltatás horgászszervezet által
meghatározott és közzétett módon, illetve eseti halőri tájékoztatás útján valósulhat meg.
8. A területi jegy kiadója a HHR, HRK esetében az évközi változtatás jogát fenntartja, de erről köteles a helyi
horgászrendben megjelölt tájékoztatási módon, felületen a változást megelőzően legalább 8 nappal hitelt
érdemlő módon, közzététellel értesíteni a horgászokat. Ha a közzététel e szabálynak megfelelően megtörtént,
a horgász a területi jegy visszavonását és a vásárlástól való eltiltást megalapozó halgazdálkodási
hasznosítói eljárásoknál a tájékoztatás hiányára nem hivatkozhat.
9. Ha a helyi horgászrend évközi változásáról, vagy egy elrendelt eseti tilalomról a horgász bizonyíthatóan nem
értesült, vagy nem lett értesítve, akkor a tárgyban felelősségre nem vonható. A horgászrend vonatkozásában
a tárgyi halgazdálkodási hasznosítói szabályozáson túl bizonyítható értesítés a HORINFO rendszerben
nyilvántartott e-mail címre a rendszerből beérkező vagy a horgász személyes profiljának megnyitásakor
megjelenő értesítés vagy dokumentum.
10.Halőri telefonszám (szabálytalanságok bejelentésére) és a vízterületi, horgászszervezeti információs
elérhetőség rögzítése.

Halőr elérhetősége:06-30-715-9751

II. A területhasználatra és környezetvédelemre vonatkozó előírások
11.Az általános parti horgászatra engedélyezett szakaszokon – helyfoglalásra, foglalt helyre vonatkozó külön
halgazdálkodási hasznosítói előírás hiányában – az érkezés sorrendjében bármely szabad hely elfoglalható.
A külön nem kijelölt horgászhelyek közötti legkisebb előírt távolság – a szomszédokkal történő előzetes
megegyezés hiányában – 5 méter. Foglalt hely horgász általi létesítése közterületen tilos, kivételt képeznek
az engedéllyel rendelkező víziállások.
12.A horgászhely (a készségek tervezett helyétől számított minimum 2,5 méteres körzet) halgazdálkodási
hasznosítói előírás esetén csak akkor foglalható el, ha előtte az ott lévő szemét eltakarítása megtörtént.
13.A horgászhelyen a készségek bedobása, elhelyezése csak úgy történhet meg, ha az másokra nem jelent
balesetveszélyt.
14.A horgászhelyen, illetve a horgászat során a természet védelmének szabályai értelmében a horgászati
tevékenységen túl tilos a helyi élővilág állapotának, minőségének bármilyen megváltoztatása, zavarása, a
víz szennyezése és a szemetelés bármilyen változata. A természeti és az épített környezet megóvása, a
tisztaság fenntartása a használók kötelessége, kártérítési felelősség vállalása mellett.

Peca-tó SHE

5

15.Rendkívüli időjárás, árvízi készültség vagy védekezés, valamint környezetvédelmi vagy halegészségügyi
veszélyhelyzet, halpusztulás esetén, továbbá halgazdálkodási hasznosítói munkavégzés okán a halőr a
horgászatot, vagy annak módját átmenetileg korlátozhatja. E korlátozás lehet általános, vagy csak
meghatározott területre kiterjedő.
16.A horgász halpusztulás, víz- és környezetszennyezés észlelése esetén köteles annak azonnali, a halőr vagy
a halgazdálkodási hasznosító felé történő bejelentésére.
17.A vízminőség védelme érdekében alkalmanként 1 .kg etetőanyag használható!
18.Az elvihető hal horgászhelyen történő konyhai előkészítése, feldolgozása TILOS!
19.A horgászat közben keletkezett szemét csak a vízparton elhelyezett tárolókba, lezárt zacskóban helyezhető
el. Szemetelésnek minősül a cigarettacsikk és a szotyola-maghéj, valamint a rágó eldobása is. Kutyatartásnál
a keletkező hulladék szemétként történő kezelése kötelező. A halgazdálkodási hasznosító rendelkezése, ha
a keletkezett szemetet a horgászat befejezése után minden horgász köteles haladéktalanul elszállítani.
20.Mások zavarása, a túlzott zajkeltés minden formája tilos. Nyilvánvaló alkoholos befolyásoltság vagy bódult
állapot esetén a hivatásos halőr által a horgászat folytatása megtiltható, a terület azonnali elhagyására való
felszólítás mellett.
21.Tüzet gyújtani egyéb engedély hiányában csak az e célra kiépített helyeken lehetséges, ha tűzgyújtási tilalom
nem került elrendelésre. Élő, helyszíni faanyag tűzrakásra nem használható. A tűzterekbe szemét nem
helyezhető el, ott el sem égethető. Távozáskor biztosítani kell a tűz teljes eloltását.
22.A kiépített partvédő kövezés, védmű nem bontható meg, a kövek ideiglenesen sem hordhatók el.
23.A vízparton – kifejezett halgazdálkodási hasznosítói, üzemeltetői engedély hiányában – csak fém és műanyag
bottartó használható.
24.A vízparton, horgászterületen elhelyezett padcsoportok, esőbeállók, stégek és kikötői műtárgyak, egyéb
berendezési tárgyak rendeltetésszerű használata, állagmegóvásának elősegítése a mindenkori használók
kötelessége.
III. Speciális horgászrendi előírások:
25.Ha a halgazdálkodási hatóság kíméleti területet határozott meg, a kíméleti terület vagy területek határainak
részletes leírása és a kímélet időbeli hatálya.
26. Állóvíz jegén a lékhorgászat csak ott lehetséges, ahol az nem tiltott és a jég legalább 10 cm vastag, nem
olvad és nem mozog. A horgász a kivágott léket a horgászat befejezése után köteles minden esetben jól
láthatóan megjelölni.
27.A halgazdálkodási hasznosító a MOHOSZ személyi jogosultsági és tagsági-, valamint területi jegymátrix
keretei között – az egyéb, jogszabály által előírt kötelező adatok mellett – valamennyi területi jegyen meg kell,
hogy határozza
a) az érvényességi időszakot – ide nem értve a halgazdálkodási hasznosító által meghatározott horgászatra
engedélyezett időszakokat -,
b) az engedélyezett fő horgászati jogcímet és személyi jogosultságot,
c) a használható horgászkészségek számát, valamint
d) azokat a nyilvántartott halgazdálkodási vízterületeket és víztérkódjaikat, amelyre a területi jegy
érvényessége vonatkozik.
28.A horgászkészségek mellett az egyesületi tagsággal rendelkező horgász alkalmilag 1 db, maximum 1 m2
felületű csalihalfogó emelőhálót is használhat, kizárólag a számára a horgászathoz szükséges, 15 cm-nél
nem nagyobb – fogható – csalihalak gyűjtésére. .
29.A halgazdálkodásra jogosult által a megállapított, jogszabályoktól eltérő bármilyen, szigorításra irányuló
fogási korlátozás azonosítása (napi, heti, éves elviteli kvóták, felső méretkorlátozás, nem elvihető fajok). Ha
a helyi horgászrendben speciális darabszám- és alsó-, valamint felső méretkorlátozások kerülnek közzétételre, akkor
azokat lehetőleg egy áttekintő táblázatban kell közzétenni.
30.A horgászhely folyamatos megvilágítása az éjszakai horgászat teljes időtartama alatt kötelező, kivételt
képeznek a közvilágítással érintett parti horgászhelyek.
IV. Halvédelmi előírások

Peca-tó SHE

6

31.Drótszák használata tilos.
32.A gyári műcsalik rögzítési pontok szerinti horogszámának növelése, egy horog alá újabb horog rögzítése, a
külső akadás elősegítése céljából történő átalakítása tilos.
33.Ragadozóhal-horgászatnál az indokolatlan nyeletés tilos.
34.A horgászat során a bevetett horgászkészségeket őrizetlenül hagyni, vagy azok felügyeletét másra bízni
tilos. Őrzöttnek, illetve felügyeltnek minősül a horgászkészség, ha a horgász vizuális kapásjelző esetén
haladéktalanul, hangjelzéses kapásjelző esetében az észleléstől számított legrövidebb időn belül bevághat,
illetve megkezdheti a hal fárasztását.
35.A kifogott hal tetszőleges megjelölése, csonkítása tilos.
36.A szabályosan kifogott és így megtartható halak cseréje, a vízparton, horgászhelyen belüli átadása és
ajándékozása, valamint a kifogott hal értékesítése tilos. Cserén azt kell érteni, amikor a hal már szákba
(ragadozó esetén szájbilincsre) került és azt a horgász a horgászhelyén a később kifogott halra kívánná
átcserélni. Átadáson ingyenes halátadás értendő egy másik, szintén horgászati jogosultsággal rendelkező
személy részére. Ajándékozáson egy horgászati jogosultsággal nem rendelkező személy részére történő
átadás értendő. Értékesítésen a hal ellenérték fejében történő átadása értendő, az átvevő személyétől
függetlenül.
V. Horgászetikai előírások
37.A horgász egyéni felelőssége a választott célhalaknak megfelelő, halkíméletet is biztosító horgászeszközök
és horgászfelszerelések alkalmazása, a horgászat teljes időtartama során a horgászatra alkalmas fizikai
állapot fenntartása.
38.A horgász erkölcsi és etikai kötelessége más horgász segítése, a tapasztalatok átadása, az idős
horgásztársak és a gyermekhorgászok támogatása.
39.A horgászcsónak, etető hajó használata tavunkon nem engedélyezett!
40.A horgászfotók elkészítésekor ügyelni kell arra, hogy esztétikus, a hal megbecsülését is kifejező fényképek
készüljenek el. A helyes fotón a háttér a víz és a vízpart természeti környezete, ahol belógó, szétdobált felszerelés,
cigaretta, étel és ital, kéztörlő rongy, szemét nem látható. A horgász a halat lehetőleg térdelve, féltérden vagy
guggolva; mellmagasságban és vízszintesen a halbölcső, vagy halpaplan felett tartja, de a fényképen a halvédelmi
eszköz lehetőleg csak részlegesen legyen látható. A hal objektív felé történő „kitartása” nem esztétikus, a helyes
távolság a súly megtartását is segítő félkarnyi. A hal legyen tiszta, így a sarat, fűszálakat, nyálkát, esetleges vért friss
vízzel le kell öblíteni róla. Célszerű több fotót is elkészíteni, hogy a pislogás és/vagy a hal mozgásai kiküszöbölhetők
legyenek. Nem készülhet etikus fotó cigarettával a szájban, vagy a halat ronggyal megfogva. Napsütésnél ügyelni
kell arra is, hogy vaku használata nélkül a sapkát viselő horgász arca leárnyékolt marad. A fotózás során fokozottan
ügyelni kell a halak kíméletes kezelésére, mozgatására, mert a nagy példányok leejtésre, nyomásra az átlagos
méretű halaktól sokkal érzékenyebbek. A legfontosabb a hal védelme, ha a szakszerű gyors fotózás nem
biztosítható, akkor a halat haladéktalanul vissza kell engedni.
41.Terítékfotók csak kivételes esetekben, horgászversenyek mérlegelésekor és szakcikkek illusztrációjaként
készíthetők.
42.Más fogott halával rekordfogást bejelenteni, illetve egyedül fényképet csináltatni etikátlan és tilos.
42.A színezett fertőtlenítők használata csak a fotózás után támogatott. Ekkor a hal minden látható sebének
fertőtlenítése is ajánlott, az esetleges élősködők eltávolítása mellett.
43.A visszaengedéskor a halat csak akkor szabad elengedni, ha az már az egyensúlyi helyzetét önerőből fenn
tudja tartani, valamint mozgása (szabadulási reflex) beindult.
VII. A kiemelt szabályszegési cselekmények és irányadó szankcióik
45.A halgazdálkodási hasznosító esetében a HHR, HRK jogszerű elkészítésével, alkalmazásával kapcsolatos
ügyekben a MOHOSZ vagy a halgazdálkodási hatóság jár el.

Peca-tó SHE

7

47.A horgász a területi jegy jogosultjaként a horgászat megkezdésével tudomásul veszi, hogy
a) köteles a halőri intézkedések betartására, az ellenőrzés során az együttműködésre,
b) róla – külön jogszabályi feltételek fennállása esetén – a hivatásos halőr kép-, video-, hangfelvételt
készíthet,
c) jogosulatlan horgászattal, halászattal kapcsolatos bűncselekmény, a területi jegy hatálya alá tartozó
vízterületeken elkövetett szabálysértés kapcsán kiszabott jogerős halgazdálkodási hatósági bírság, vagy
eltiltás esetén, továbbá a helyi horgászrendben meghatározott, bizonyított szabályszegési esetekben a
területi jegye visszavonásra kerülhet, illetve a területi jegy váltásától a maximum 5 évre eltiltható.
48.A Hhvtv. szerinti felhatalmazás alapján a halgazdálkodásra jogosult a visszavonást, illetve az eltiltást, mint
szankciókat csak akkor alkalmazhatja, ha azokat a helyi horgászrend tartalmazza.
49.A halgazdálkodásra jogosultnak a helyi sajátosságok alapján lehetősége van további cselekményeket és
azokhoz eltiltási mértékeket is meghatározni azzal, hogy az OHR-ben tételesen szabályozott cselekmények
eltiltási mértékétől nem térhet el, illetve további cselekmények esetén az eltiltás mértéke az öt évet nem
haladhatja meg.
50.A területi jegy visszavonását és a vásárlástól való eltiltást megalapozó kiemelt cselekmények és az eltiltás
mértéke:
Horgászattal, halászattal kapcsolatos bűncselekmény (pl. nagy értékű
lopás, orvhalászat, állatkínzás) elkövetése
Halőri intézkedés végrehajtásának megtagadása, akadályozása 3-5 év
Felső méretkorlátozás feletti hal élő állapotban történő elszállítása vagy
annak kísérlete
Eltiltás alatt álló személy jogosulatlan horgászata 1-5 év,
de legalább az
eltiltás idejének
a duplája
Felső méretkorlátozás megsértése 1-5 év Darabszám korlátozás megsértése
Halgazdálkodási hatóság által megállapított szabálysértés 1-3 év, de
legalább az
eltiltás ideje

Hal jelölése, csonkítása

1-3 év
A fogási napló vezetési szabályainak megsértése (beírt adatok
meghamisítása, változtatása, hal beírásának elmulasztása)
Tilalmi idővel védett, vagy jogszabály által védettnek nyilvánított, illetve
nem fogható hal megtartása
Alsó méretkorlátozás megsértése
Méretkorlátozással védett hal élő állapotban történő elszállítása vagy
annak kísérlete
Egyéb, helyi horgászrend horgászati szabályait érintő szabálysértés 3 hónap-1 év
51.A területhasználatra és környezetvédelemre vonatkozó előírások (II.) és a horgászetikai előírások (VI.)
megszegése esetén az eltiltás alkalmazása halgazdálkodási hasznosítói mérlegelés kérdése azzal, hogy az
„Egyéb, helyi horgászrend horgászati szabályait érintő szabálysértés” gyűjtőkategória szerinti mértéket nem
haladhatja meg, ugyanakkor a halgazdálkodási hasznosítói eljárás nem helyettesíti indokolt esetben
szakhatósági eljárás, vagy feljelentés kezdeményezését.
52.A halgazdálkodási hasznosítói eljárásoknál a döntésre jogosult a szabályszegés összes körülményének
ismeretében, az itt megállapított keretek között dönt az eltiltás mértékéről.
53.Az egy horgászat alkalmával elkövetett több önálló szabályszegés esetén a cselekményekre kiszabható eltiltások
időtartama összeadódik, de az eltiltás maximum 5 év lehet.

Peca-tó SHE

8

54.Amennyiben egy horgász egy szabályszegés elkövetése és szankcionálása után újra elköveti bármelyik
szankcionált cselekményt, a második alkalommal az eltiltás az itt szabályozottak duplájára, de maximum 5
évre emelkedik.
55.Amennyiben egy horgász a korábbi eltiltástól számított 3 éven belül újabb szabályszegést követ el, az eltiltás
mértéke legalább 2 év, de maximum 5 év lehet.
56.A visszavonásra, illetve a területi jegy váltásától való eltiltásra minden esetben a tényállást és a horgászrendi
hivatkozást, valamint az eltiltás időtartamát tartalmazó hivatalos halgazdálkodási hasznosítói döntéssel és
az erről szóló értesítéssel kerülhet sor.
57.A halgazdálkodási hasznosítói visszavonás és az eltiltás nem helyettesíti, de nem is követeli meg a
horgászegyesületi fegyelmi szabályzatokban meghatározott eljárásokat, jogkövetkezményeket.
VIII. Záró rendelkezések
58. A területi jegy kiadója, illetve a halgazdálkodási hasznosító horgászszervezet, mint jogi személy az általa
kezelt területeken bekövetkezett balesetekért és károkért felelősséget nem vállal, egyben kártérítési
kötelezettségét kizárja.
59. Az érvényes Magyar Horgászkártyához kapcsolódó horgász balesetbiztosítás feltételeiről a MOHOSZ ad
tájékoztatást.
60. A horgászok a vízparton, horgászterületeken elhelyezett berendezési tárgyakat, horgászati- és
vízilétesítményeket kizárólag a saját felelősségükre használhatják.
61. Az itt nem szabályozott egyéb kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a horgászatra, a halgazdálkodásra, a hal
védelmére, a környezet- és természetvédelemre, valamint a rendészeti tevékenységre vonatkozó jogszabályok és
MOHOSZ szabályozások, továbbá az egyesületi fegyelmi szabályzatok előírásai és rendelkezései az irányadók.
Budapest, 2020. december 28.

Elnökség

A dokumentum letölthető ITT